PRIVACY VERKLARING, ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

La Galerie Total Skin & Body Care, november 2019

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reden van verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s)
  • emailadres
  • foto

Met welk doeI en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor onze dienstverlening in het algemeen, het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn en voor de optimalisering van onze brede dienstverlening waaronder:

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn voor volledige persoonlijke en financiële gegevens 7 jaar (de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn), daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen en/of verkopen uw gegevens niet aan derden, deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is en altijd in overleg met vergoedingen met betrekking tot medische pigmentatie.

La Galerie Total Skin & Body Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lagalerie.nu.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de door u afgegeven toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te ma ken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat u ons kunt verzoeken om

uw persoonsgegevens die wij van u hebben uit het computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie door te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u and ere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, verzoeken wij u om een gespecificeerd verzoek naar info@lagalerie.nu te sturen. Wij attenderen u op de mogelijkheid bij onjuistheden en bij gebrek aan herstel daarvan, dat u een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij attenderen u op de mogelijkheid bij onjuistheden en bij gebrek aan herstel daarvan, dat u een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voor de bescherming van uw gegevens zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. lndien u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met ons op via info@lagalerie.nu.